Egzaminy

Aktualności COVID-19! kliknij>>

Certyfikaty Goethe-Institut

 • umożliwiają przejrzyste określenie umiejętności językowych i jakości nauczania – uczący się uzyskują informacje, na jakim poziomie mówią, rozumieją, czytają i piszą oraz jakie robią postępy;
 • są uznawane na całym świecie i cieszą się najwyższym prestiżem;
 • umożliwiają podjęcie studiów na niemieckich uczelniach;
 • dają kolejne atuty na rynku pracy;
 • poświadczają znajomość języka niezależnie od narodowych programów nauczania, ocen i systemów szkolnictwa;
 • uwzględniają wszystkie poziomy i umiejętności opisane w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego – do A1 do C2+;
 • są synonimem jaskości – Goethe-Institut ma długoletnie doświadczenie w opracowywaniu egzaminów, ich testowaniu na całym świecie, w przeprowadzaniu egzaminów, zapewnieniu jakości oraz kształceniu egzaminatorów.

Certyfikaty Goethe-Institut cieszą się na całym świecie dużym uznaniem:

 • Goethe Zertifikat B1 jest uznawany jako świadectwo znajomości języka niemieckiego przy ubieganiu się o niemieckie obywatelstwo;
 • Goethe Zertifikat C2: GDS pozwala ubiegać się o przyjęcie na niemieckie uczelnie i do kolegiów przygotowujących do studiów w Niemczech;
 • na wielu uczelniach Unii Europejskiej posiadanie jednego z certyfikatów Goethe-Institut daje dodatkowe korzyści w postaci punktów kredytowych.

Egzaminy Goethe-Institut – prezentacja do pobrania

Regulamin egzaminów kliknij>>

Informacje o ochronie danych kliknij>>

Terminy egzaminów 2020 oraz cennik

Egzaminy dla uczniów w wieku 10 do 15 lat.

Zdanym egzaminem FIT uczeń udowadnia, że potrafi porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Jest w stanie np.:

 • zrozumieć wypowiedzi w sytuacjach z życia codziennego, informacje przekazywane przez telefon, wiadomości z radia i krótkie rozmowy;
 • wychwycić najważniejsze informacje w krótkich pisemnych komunikatach, ogłoszeniach, opisach, listach i prostych artykułach prasowych;
 • podać i zrozumieć liczby, ilości i ceny;
 • wypełnić formularz z danymi osobowymi;
 • napisać krótką prywatną wiadomość;
 • przedstawić się i odpowiedzieć na pytania dotyczące własnej osoby;
 • formułować prośby, apele lub pytania używane w dniu codziennym i reagować na nie.

Osoba, która legitymuje się Goethe Zertifikat A1: Start Deutsch 1, umie porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Jest w stanie np.:

 •  zrozumieć krótkie, bardzo proste pytania, polecenia i wypowiedzi dotyczące potrzeb życia codziennego, a także komunikaty nagrane na poczcie głosowej, które można usłyszeć w miejscach publicznych, oraz krótkie rozmowy;
 • znaleźć ważne dla siebie informacje w krótkich tekstach pisanych, na tabliczkach umieszczanych w miejscach publicznych i w treści drobnych ogłoszeń;
 • uzupełnić w formularzu dane osobowe i proste informacje;
 • podać i zrozumieć liczby, ilości, godziny oraz ceny;
 • napisać krótką prywatną wiadomość;
 • przedstawić się i odpowiedzieć na proste pytania dotyczące własnej osoby;
 • formułować prośby i pytania używane w daniu codziennym i reagować na nie.

Egzaminy dla uczniów w wieku 10 do 15 lat.

Zdanym egzaminem FIT uczeń udowadnia, że potrafi porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Jest w stanie np.:

 • zrozumieć wypowiedzi w sytuacjach z życia codziennego, informacje przekazywane przez telefon, wiadomości z radia i krótkie rozmowy;
 • wychwycić najważniejsze informacje w krótkich pisemnych komunikatach, ogłoszeniach, opisach, listach i prostych artykułach prasowych;
 • podać i zrozumieć liczby, ilości i ceny;
 • wypełnić formularz z danymi osobowymi;
 • napisać krótką prywatną wiadomość;
 • przedstawić się i odpowiedzieć na pytania dotyczące własnej osoby;
 • formułować prośby, apele lub pytania używane w dniu codziennym i reagować na nie.

Osoba, która zdała ten egzamin, umie porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Jest na przykład w stanie:

 • zrozumieć najważniejsze informacje w codziennych rozmowach, a także krótkie komunikaty nadawane w radiu i telewizji lub informacje przekazywane telefonicznie;
 • znaleźć ważne informacje w krótkich artykułach prasowych, ogłoszeniach, tablicach informacyjnych;
 •  wypełnić formularze używane w urzędach, bankach, czy sklepach;
 • napisać prostą wiadomość;
 • przedstawić się i przeprowadzić krótką konwersację na tematy dnia powszedniego;
 • zadawać pytania na tematy z życia codziennego i odpowiadać na nie;
 • umawiać się i porozumiewać w sytuacjach dnia codziennego.

Zdanie Goethe-Zertifikat B1 świadczy o solidnej znajomości podstaw języka potocznego, umożliwiających porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach z życia codziennego. Osoba posiadająca ten certyfikat jest np. w stanie:

 • zrozumieć dokładnie ważne informacje zawarte w codziennych dialogach i komunikatach, które można usłyszeć w miejscach publicznych i mediach;
 • zrozumieć dokładnie ważne informacje zawarte w artykułach prasowych, w wykresach z danymi statystycznymi i tekstach dotyczących sytuacji z życia codziennego;
 • napisać spójny prywatny lub formalny list, bądź e-mail;
 • prowadzić nieskomplikowaną konwersację na interesujący ją temat, wyrazić krótko swoje zdanie oraz zareagować na opinię swoich rozmówców;
 • w codziennych sytuacjach opowiedzieć o czymś, zaproponować coś albo uzgodnić.

Osoba, która zdała ten egzamin jest w stanie:

 • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
 • w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Posiadacz Goethe-Zertifikat C1 jest w stanie:

 • zrozumieć bez trudu dłuższe reportaże i audycje radiowe oraz złożone wypowiedzi;
 • zrozumieć szeroki zakres tekstów pisanych, w tym dłuższe i złożone teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym oraz komentarze i relacje;
 • wypowiedzieć się pisemnie na złożone tematy w sposób jasny i uporządkowany, dobierając słownictwo adekwatne do odbiorcy tekstu;
 • formułować płynne i spontaniczne wypowiedzi ustne, wyrazić swoje zdanie, powiedzieć dokładnie, o czym myśli i jakie ma poglądy.

Osoby legitymujące się Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) są w stanie:

 • zrozumieć bez trudu wszystko, co czytają lub słyszą w języku niemieckim;
 • dokonać zestawienia informacji z różnych źródeł pisemnych i ustnych – a przy tym przedstawić w sposób spójny zaprezentowane tam objaśnienia i argumenty;
 • formułować spontaniczne, bardzo płynne i precyzyjne wypowiedzi, a w przypadku złożonych zagadnień posługiwać się także bardziej zróżnicowanymi odcieniami znaczeniowymi;
 • analizować teksty literackie i udzielać odpowiedzi na dotyczące ich pytania o wysokim stopniu trudności.